s radosťou za poznaním

Denný režim materskej školy

ČAS
ČINNOSTI
 
 
6:30 - 8:15     
Príchod detí do materskej školy
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Vzdelávacie aktivity
Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie   aktivít
Zdravotné cvičenia
 
 
 
 
8:15 - 9:00
8:45 - 9:30
Osobná hygiena
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Desiata
            1. zmena
            2. zmena
 
 
 
9:00 - 11:15
9:30 - 11:45
Vzdelávacie aktivity
Pobyt vonku - vychádzka, hry na školskom dvore
            1. zmena
            2. zmena
 
 
 
 
11:15 - 12:00 
11:45 - 12:30
Osobná hygiena
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Obed
            1. zmena
            2. zmena
12:15 - 14:15
Popoludňajší odpočinok
 
 
 
 
 
14:15 - 15:00
14:45 - 15:15
Pohybové a relaxačné cvičenia
Osobná hygiena
Činnosti zabezpečujúce životosprávu
Olovrant
            2. zmena
            1. zmena
 
 
15:15 - 16:30
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí -
individuálne, skupinové, priamo i nepriamo
usmernené, jazykové chvíľky a hodnotenie dňa